Psykoterapi

Psykoterapi är en psykologisk behandling som oftast innebär att du går och pratar med en psykoterapeut. För att kalla sig psykoterapeut krävs en yrkeslegitimation som är utfärdad av Socialstyrelsen.

Vad har en psykoterapeut för utbildning?
En legitimerad psykoterapeut har alltid i grunden en examen med minst 180 högskolepoäng från en utbildning såsom läkare, psykolog eller socionom, beteendevetare eller annat människovårdande yrke. Hen har även en grundläggande psykoterapiutbildning (om 1,5 – 2 år där patientarbete bedrivs jämsides med utbildning), minst två års arbetslivserfarenhet av psykoterapeutiska uppgifter samt en vidareutbildning/specialistutbildning inom psykoterapi (3 års utbildning där patientarbete bedrivs jämsides med utbildning). Först därefter kan en söka legitimation hos Socialstyrelsen. Legitimationen är en trygghet och garanti för dig som klient. Den innebär att personen som behandlar dig genomgått ovanstående utbildningssteg samt att hen står under socialstyrelsens tillsyn i sitt yrkesutövande. 
 
Vad gör man på terapin?
Terapin är ett samarbete mellan dig som klient och mig som terapeut. Du är "expert" på dig själv och jag kan hjälpa till med teorier, metoder, uppgifter, uppmärksamma samband och mönster i t ex tankar, känslor och beteenden. Terapin har ett strukturerat upplägg där vi tillsammans i början kartlägger situationer som är svåra för dig att hantera och sätter upp mål för terapin. Hemuppgifter (som vi lägger upp tillsammans) är ett återkommande inslag i terapin, eftersom den största delen av ditt liv pågår utanför terapirummet och det är där nya sätt att hantera problem kan tillämpas.
 

KBT- behandling
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av psykologisk behandling baserad på kognitiv teori och/eller inlärningsteori. KBT är en forskningsbaserad terapiform som fokuserar på klientens tankar, reaktioner och handlingsmönster och sambandet mellan dessa. KBT har visat sig effektivt mot problem som t.ex. depression, ångestrelaterade problem och stressproblematik. Terapin fokuserar på vilka faktorer som vidmakthåller problemen som du söker för och strävar efter att ge dig verktyg för att själv kunna hantera dem och minska ditt lidande. Huvudfokus i behandlingen ligger på här och nu och de faktorer som påverkar problematiken där. Ibland behöver vi dock gå tillbaka i tiden och se hur tanke och beteendemässiga strategier tidigare lärts in, för att skapa bättre förståelse för problemens vidmakthållande idag.